Provádíme technické prohlídky a kontroly těchto kategorií vozidel bez objednání v tuto pracovní dobu.


   M1 - osobní automobily do 9 osob

   N1 - nákladní automobily o největší technicky přípustné (dříve celkové) hmotnosti do 3,5t
  
L - motocykly

   O1 - přívěs o největší technicky přípustné (dříve celkové) hmotnosti do 750kg
   O2 - přívěs o největší technicky přípustné (dříve celkové) hmotnosti od 750kg do 3,5t

   T, C - traktory; R (dříve OT) - přívěsy a návěsy za traktory


  1. Pravidelná technická prohlídka - provozovatel vozidla je povinen provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla. STK provede tuto prohlídku, vypracuje protokol, vyznačí datum platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepí kontrolní nálepku na tabulku registrační značky „RZ“ (dříve SPZ) vozidla. Provádí se v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla. Žadatel o pravidelnou technickou prohlídku předloží tyto doklady: technický průkaz vozidla (originál), osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o měření emisí


  1. Evidenční kontrola - je kontrola silničního vozidla spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Žadatel o evidenční kontrolu předloží tyto doklady: technický průkaz (originál) a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)


  1. Technická kontrola na žádost zákazníka - je technickou prohlídkou provedenou v plném, nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.


  1. Opakovaná technická prohlídka - provádí se pokud na vozidle při pravidelné technické prohlídce byla zjištěna vážná, nebo nebezpečná závada. Do 30 kalendářních dnů od pravidelné technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se závada vyskytla. Po uplynutí více jak 30 dnů se provádí v plném rozsahu.


  1. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla - týká se především dovezených vozidel ze zahraničí mimo EU, která nebyla dosud registrovaná v ČR nebo výroba a přestavby vozidla. Provádí se v plném rozsahu. STK provede celkovou technickou prohlídku, technickou kontrolu a kontrolu všech dokladů a vypracuje protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro schválení dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla na příslušném úřadě s rozšířenou působností.


  1. Technická prohlídka před registrací vozidla - týká se vozidla, které nebylo dosud registrováno v ČR. Jedná se především o vozidla dovezená z EU a některých nečlenských zemí (vozidla evropského provedení). Provádí se v plném rozsahu. STK provede celkovou technickou prohlídku a kontrolu dokladů - technický průkaz vozidla (originál) a vypracuje protokol o technické prohlídce před registrací vozidla potřebný pro registraci vozidla na příslušném úřadě s rozšířenou působností.

Stanice technické kontroly   Ostatní služby    Kontakty

Povinné informace    Služby    Pracovní doba    Ceník